Jeugdzorg laat ouders en kinderen bij gemaakte fouten in de kou staan! Hoogste tijd voor een andere aanpak!

veilig thuis

Tegenwoordig kan je als ouder of jeugdige al snel te maken krijgen met Veilig Thuis, Jeugdzorg, of de Raad voor de Kinderbescherming. Als ouder mag je op geen enkele wijze twijfelen aan de rapportages die afkomstig zijn vanuit (valse) zorgmeldingen of andere onjuiste feiten die al dan niet betrekking hebben op de jeugdige of uw gezinssituatie thuis. Veilig Thuis is niets meer of minder dan het A.M.K., weliswaar  in een nieuw jasje gestoken maar nog steeds met dezelfde twijfelachtige  dienstverlening en vooral dezelfde ondeskundige rapporten over jeugdigen en hun ouders als eerst! Dat onzorgvuldige rapportages en leugenbrieven over de jeugdige of diens ouder(s)

jeugdzorglogoeen ware kettingreactie van verkeerde zorg teweeg kunnen brengen is het oerwoud aan zorgprofessionals en ontwikkelaars van gedragsregels en protocollen tot op de dag van vandaag nog steeds niet duidelijk geworden. De directie van Veilig Thuis weigert inhoudelijk in te gaan op door ons gestelde vragen die te maken hebben met protocollen en algemene gedragsregels Als er echt lastige vragen worden gesteld zoals die momenteel door ons zijn voorgelegd wordt er gewoon een verbod tot het stellen van vragen uitgevaardigd! Gelukkig heeft de wetgever daarvoor het W.O.B verzoek ontwikkeld zodat wij alle vragen dan ook via een dergelijk verzoek zullen laten behandelen. 

Vanuit onzorgvuldig opgemaakte rapportages door Veilig thuis of jeugdzorg worden vaak door de Raad voor de Kinderbescherming bij de kinderrechter verzoeken ingediend om de jeugdige logo Raad voor de kinderbeschermingonder toezichtstelling te krijgen. Het is dan ook een grote groep ouders en jeugdigen die vanuit de vorenstaande gang van zaken traumatisch beschadigd raakt door discutabele onderzoeken vanuit jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Jaarlijks zijn er om en nabij de 7.000 gevallen aan orde waarvan zelfs de Raad voor de Kinderbescherming niet kan ontkennen dat er door rapportages waarvan het waarheidsgehalte absoluut nul is maatregelen zijn gevraagd of opgelegd bij de kinderrechter. De kinderrechter kan ook besluiten en uitspreken dat er geen beschermende maatregelen nodig zijn hetgeen feitelijk hetzelfde is als vrijspraak. Echter zijn ketenpartners en vooral de Raad voor de Kinderbescherming slechte verliezers. Zij zullen alles in het werk stellen om aan een schadeclaim te ontkomen, hierbij is hen niets te zot en worden de meest onfrisse praktijken uit de kast gehaald. Hierbij een paar veelvuldig gebruikte smerige juridische uitvluchten:

1. De kinderrechter heeft weliswaar besloten dat er geen kinderbeschermende maatregelen nodig zijn, maar wij zijn van mening dat de cognitieve ontwikkeling van de jeugdige wel degelijk gevaar loopt of wordt ondermijnd.

2. De Kinderrechter vond beschermende maatregelen niet nodig maar wij zijn van mening dat het gegeven rechterlijk oordeel is gebaseerd op een tussentijdse verbeterde (behandel)situatie van de jeugdige en dat er ten tijde van de gedane zorgmelding drie maanden terug wel degelijk ernstige problemen aan de orde waren! Let op er zijn er zo talloze van dit soort combinaties en verzinselen mogelijk!

Laat je dus niet van de wijs brengen door deze onfrisse praktijken!! 

Onze doelstelling:

Is om jeugdigen en ouders van zodanige informatie te voorzien dat zij achteraf makkelijk (hoge) schadeclaims kunnen  indienen bij de zorginstelling of andere hulpverleners die (destijds) onjuist of tegen de wil van de jeugdige hebben gehandeld. Jeugdigen die vinden dat zij tijdens de periode van ondertoezichtstelling of onderzoeken door jeugdbescherming beschadigd of onthecht zijn geraakt van het gezinsverband ” b.v. door een gedwongenJeugdbescherming Rotterdam plaatsing in een internaat” moeten zeker een schadeclaim indienen bij de desbetreffende ketenpartner. Het doel en motto is simpel; dien zoveel mogelijk schadeclaims in bij de desbetreffende ketenpartner en medischberoepsbeoefenaar die zijn of haar medewerking heeft gegeven aan een (valse) zorgmelding, daardoor zullen zij uiteindelijk in financielezin vleugellam raken. Het kost u of de jeugdige hoogstens een brief en een postzegel maar bezorgt de ketenpartner een hele hoop extra werk!! Sommige ketenpartners zullen een schadeclaim direkt doorverwijzen naar de één of andere advocaat die uw claim dan probeert af te wijzen, maar ook daar is een doeltreffende oplossing voor gevonden! Ketenpartners raken niet bepaald onder de indruk van een zwartboek of klachten terwijl zij zich in feite dood zouden moeten schamen over de geleverde kwaliteit van de zorg die in het zwartboek aan de kaak wordt gesteld. (hulde voor de auteurs) Het beste middel om het jeugdzorg en de ketenpartners allemaal wat minder leuk en makkelijk te maken is dan ook om ervoor te zorgen dat er vanuit torenhoge schadeclaims budgetoverschrijdingen plaatsvinden!

Is je jeugd verwoest door jeugdzorg? Pluk ze kaal!

Zie de handleiding verderop! 

De Rotterdamse Meldcode is een martelinstrument voor jeugdigen en ouders en is overwoekerd door talloze onzinnige protocollen en gedragsregels die door professionals worden bedacht om de jeugdigen en ouders die niet in het gareel willen lopen het leven zuur te maken. Het is bRTDMCdownloadovendien typerend dat in geen enkel zorgprotocol de tekst is opgenomen “dat indien wij als zorgverlenende organisatie tegenover de jeugdige in kwestie (of diens ouders) onjuist handelen “wij vereenvoudigde aansprakelijkheid hebben met omgekeerde bewijslast” en geleden schade en smarte ruimhartig zullen vergoeden. Het vorenstaande is niet bepaald een nieuw feit, het is door het Haringvlietmeisje in 2009 ook al naar voren gebracht maar nog steeds niet gerealiseerd, net als een aantal andere noodzakelijke veranderingen die sedert 2009 ook op medicasterplein.nl zijn neergezet. Zie ook de aanvullende reactie op Movisie. Er worden steeds meer (onterechte) zorgmeldingen gedaan maar een goede aansprakelijkheidsregeling en vangnet voor de ouders en jeugdigen onbreekt nog 

Let op!!  De meeste (valse)zorgmeldingen zijn afkomstig vanuit het onderwijs! Het indienen van een klacht over valsezorgmelding(en) onderwijsgeschillenbij onderwijsgeschillen heeft geen enkel effect omdat deze  organisatie feitelijk valt aan te merken als deelnemend ketenpartner in de Rotterdamse Meldcode!! Er is geen enkele onafhankelijkheid in de uitspraken te vinden, veelal wel partijdigheid en corruptie!! Ook hier luidt het parool wendt u bij dergelijke zaken  altijd tot een gespecialiseerd kinderrechtenadvocaat en laat onderwijsgeschillen wijselijk links liggen!!!

Waarom is er na al die jaren nog steeds geen vangnet voor jeugdigen en ouders die slachtoffer zijn geworden van fouten van jeugdzorg!!!

Voor ouders en jeugdigen is door ketenpartners een hoge drempel opgeworpen om aan schadeclaims te ontkomen. Het A.K.J.  is het klachtbureau voor jeugdzorg. Het is opzich geen verkeeAKJ logorde instelling om klachten bij te deponeren over jeugdzorg en ketenpartners maar met praten alleen los je niets op, en al helemaal niet als er feitelijk strafbare gedragingen door jeugdzorg of ketenpartners aan de orde zijn geweest. Met een vriendelijk gesprekje tussen u en de ketenpartner wordt de zaak vaak gesust. Stel uw verwachtingen dus niet al te hoog en blijf vooral kritisch want het AKJ wordt betaald door het Rijk en die vertegenwoordigt ook dezelfde ketenpartners waarover u klachten heeft! Het gaat misschien wat ver om te stellen dat ze niet onafhankelijk zijn. Schadeclaims behandelen ze niet maar verwijzen u wel door naar een advocaat. Onze raad is dan ook raadpleeg bij touwtrekkerijen meteen een kinderrechten advocaat!

Inschakeling advocaten en kosten:

Als je nog (net) geen 18 jaar bent kan je als jeugdige op toevoeging bijna kosteloos procederen! Maak er gebruik van en verhaal alle mogelijke (letsel)schade tot op de laatste eurocent, dat laatste geldt ook vooral voor (kinder)artsen die hun fiat hebben gegeven aan zorgmelding(en) die achteraf onjuist bleken te zijn. Het is ook belangrijk te weten dat jeugdzorg haar chantagepraktijken na je 18e jaar niet langer kan toepassen op jou of je ouders! dat is dan ook het moment om hoge schadeclaims in te dienen.

Gemene addertjes onder het gras bij ketenpartners.

Stichting Mee(plus)  is een ketenpartner die op basis van vrijblijvendhMeeplusgroepeid hulp aanbied aan jeugdigen en ouders. Ze doen het voorkomen alsof ze het helemaal eens met u zijn terwijl dat niet zo is. Het is juist MEE die vrijblijvendheid op een hele gemene en geslepen manier  om laat zetten in dwang of bemoeizorg! Pas daar dus heel erg voor op, feitelijk mogen ze helemaal niets maar doen alles vanuit de zogeheten “curatievezin” achter u en de jeugdige om. Binnenkort zullen wij hier over MEE een aantal voorbeelden online zetten die de privacy van de jeugdige en hun ouders geweld aandoen. (zie praktijkgeval onderaan de site) Naast dit alles zullen een aantal jeudigen die inmiddels ruim de leeftijd van 18 jaar zijn gepasseerd ook schadeclaims gaan indienen bij MEE en bij de media om aandacht vragen voor hetgeen hen is overkomen. Als de jeugdige op aangepast of speciaal onderwijs is aangewezen let dCJG logoan extra goed op en controleer de gegevens van de school en MEE regelmatig op mogelijke stemmingmakerij, en zeker in het verslag van de commissie van begeleiding van de school, let daarbij specifiek en vooral op de schoolarts van het Centrum Jeugd en Gezin. Vertrouw nooit de CJG-GGD schoolarts! controleer bij twijfel alle rapporten, contacten, en verslagleggingen!!  Indien u onregelmatigheden aantreft in de verslaglegging(en) die uw gezag als ouder door schadelijke opmerkingen ondermijnen, twijfel dan niet en trek alle machtigingen meteen in en verbied in het bijzonder de schoolarts of de CJG-GGD tot het doen van enige mededeling over uw gezinssituatie of kind  in welke vorm dan ook aan derden en wend u daarna tot het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg dat is ook van toepassing op alle andere medischberoepsbeoefenaren die hun fiat hebben gegeven aan een achteraf gebleken valsezorgmelding.

Als je (zieke)kinderen hebt is een rechtsbijstandverzekering of een goede kinderrechtenadvocaat een absolute must!

De C.J.G. directie van Rotterdam Rijnmond heeft inmiddels laten weten dat zij maling hebben aan jeugdigen en ouders die vanwege onjuiste diagnosticering (of valse zorgmelding) door de schoolarts ten onrechte te maken hebben gekregen met de kinderbescherming of jeugdzorg! Pas ook op voor het geheel overbodige (adolecenten)onderzoek op scholen!! Ook als uw kinderen gewoon gezond zijn!

Handleiding:

1.  Als de jeugdige onder de leeftijd van 18 jaar is en er zijn touwtrekkerijen met ketenpartners aan de orde die u of de jeugdige niet bevallen stel dan de desbetreffende ketenpartners via een aangetekend schrijven ingebreke en stel ze in dezelfde brief aansprakelijk voor letselschade en gevolgschade, laat ook de jeugdige een briefje in dezelfde vorm schrijven en neem daarin op dat verjaring hiermee wordt gestuit.

2.  Wacht vervolgens tot de jeugdige de 18 jarige leeftijd heeft bereikt en stel de organisatie of de ketenpartner opnieuw aansprakelijk, en verwijs daarin naar het eerdere schrijven waarop niet adequaat is gereageerd of van waaruit een schaderegeling niet tot stand is gekomen.

3.  Is de jeugdige pas later zelf tot het besef gekomen dat deze  destijds onjuist is behandeld stel dan de organisatie alsnog aansprakelijk en bezoek tussentijds een vrijgevestigd psycholoog of psychiater (van cruciaal belang) en laat deze een zodanige verslaglegging en rapportage opmaken dat die te gebruiken is door een medischdeskundige van een letselschadebureau  in een eventuele latere (gerechtelijke) no cure no pay procedure.

4.  Vertel altijd aan de door u geconsulteerde psycholoog of psychiater dat u een trauma heeft opgelopen door de handelingen van Jeugdzorg en dat u daardoor niet normaal kunt functioneren.

5.  Zorg dat u echt alle dossierstukken en verslagleggingen in handen krijgt  en neem ze goed door, in vrijwel alle gevallen komen daarbij de meest waanzinnige zaken uit naar boven en die kunt u in procedures en het verhaal van 2lucertisletselschade goed gebruiken. Doe ditzelfde ook bij alle (kinder)artsen die de jeugdige hebben behandeld of daar adviezen over hebben uitgebracht. Denk daarbij ook aan  de zogenaamde “vertrouwensartsen” van Veilig thuis die op hun beurt bijvoorbeeld Lucertis op valse wijze soms zelfs smadelijk zullen influisteren over de jeugdige.

6. De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsorgaan en met klachten over de raad kan men ook terecht bij de Nationale Ombudsman als de door u ingediende klachten zijn afgewezen, bovendien moet de raad volgens de ombudsman behoorlijk omgaan met schadeclaims van burgers. Dien dan ook uiterlijk binnen 1 jaar een klacht in als de raad geen medewerking wenst te verlenen aan de afhandeling van uw schadeclaim.

7.  Krijgt u te maken met Veilig thuis,jeugdzorg, of Kinderbescherming?                → ZORG DAN ALTIJD VOOR EEN KINDERRECHTENADVOCAAT ←   Daarnaast is het handig om alle gesprekken stiekem op video of audio op te nemeWSG-transn, voor een paar luttele euro’s koopt u tegenwoordig al een spycam die nauwelijks groter is dan een flinke knoop. Als u of de jeugdige op noodzakelijke wijze contacten moet onderhouden met de William Schrikkerstichting is opname van audio/video onontbeerlijk!   Let op!!!  Al jeuken uw handen nog zo; vertoon nooit iets van de opgenomen gesprekken op facebook of andere social-media omdat daarmee de privacy van de ketenpartner wordt geschonden en dat dit uw zaak eerder schaad dan goed doet. Laat het vorenstaande liever over aan personen die geen  kinderen hebben onder de 18 jaar. Daarmee voorkom je sowieso de mogelijkheid dat uw andere kinderen bedreigd en gechanteerd worden.  (bekijk dit filmpje) De William Schrikkerstichting heeft sowieso maling aan de belangen van de jeugdige of diens ouders!! Het is dan ook vanzelfsprekend dat de mooie dames en heren van tevoren niet op de hoogte worden gebracht dat de conversatie wordt opgenomen. Bij confrontatie zal er worden geroepen dat het niet mag vanwege de privacy en dat het niet netjes is, maar bij de meeste jeugdzorgstichtingen is de privacy voor jeugdigen en ouders ver te zoeken. Daarbij is het ook nog zo in civiele rechtszaken dat rechters ook feitelijk onrechtmatig verkregen bewijs (zoals audio en video) tegenwoordig steeds vaker accepteren en toelaten in een procedure.

8.  Er zijn inmiddels zo ontzettend veel slachtoffers door Jeugdzorg gemaakt dat het eenvoudig is om (mede)slachtoffers van dezelfde ketenpartner als getuige te vinden. Komende tijd zal er een “getuigenbank” worden opgezet die ervoor zorgt dat er in uw zaak vrijwel altijd wel een getuige is te vinden die hetzelfde heeft gemaakt bij de ketenpartner waarover u klaagt.

9.  Raadpleeg belangrijke tips op het medicasterplein! en schakel zo def logo medicasterpleinsnel mogelijk een kinderrechtenadvocaat in als jeugdzorg of de CJG schoolarts met haar langevingers ten onrechte in uw gezin aan het wroeten is!

10. Ernstige klachten over jeugdzorg horen niet thuis in een klachtenprocedure. Je zou het bijna voor onmogelijk houden dat er zich onder de warme pedagogische en vooral beschermende vleugels van jeugdzorginstellingen maar al te vaak zware gevallen kindermishandeling voordoen!! Daarbij zijn sexueelmisbruik en zware psychische mishandelingen “ook door onze lieve zorgprofessionals” beslist geen uitzondering!! In dergelijke voorkomende gevallen is aangifte bij Politie en justitie de enigste weg!

Voor de zorgprofessionals: 

Jeugdzorg is tegenwoordig niets meer of minder dan een meedogenloze geldverslindende criminele maffiabende die “zorgverlening” heeft omgezet in jacht naar macht over de ruggen van talloze ouders en jeugdigen. Ook worden er door vakidioten steeds meer seminars webinars georganiseerd waarvan de onderwerpen werkelijk te krankzinnig zijn voor woorden en in geen enkele relatie staan met kindermishandeling. Kennelijk is de ontwikkelingsbron van nuttige gedragsregels en protocollen volkomen opgedroogd, dat kan ook niet anders als je zelfs de dierenarts en de meteropnemer tot spion voor jeugdzorg aanstelt. Professionals en ontwikkelaars van protocollen op universiteiten zouden zich dan ook moeten schamen dat zij hun medewerking blijven geven aan deze waanzin. Het valt niet te ontkennen dat een aantal noodzakelijke gedragsregels en protocollen nog steeds niet is gerealiseerd of ontwikkeld.  Zie hier de bijdrage van RTL4

De klachten over jeugdzorg worden sedert jaar en dag nog steeds niet als serieus probleem gezien. De officieel gemelde klachten waar jeugdzorg niet omheen kan worden niet gezien als ernstige misdragingen maar als schoonheidsfoutjes. Dat die schoonheidsfoutjes complete gezinnen en kinderlevens verwoesten interesseert de ketenpartners nog steeds niet. Het krantenartikel van het AD geeft slechts een slap aftreksel weer van de werkelijkheid. Ook de Inspectie Jeugdzorg heeft schijnbaar niet in de gaten dat er jaarlijks vele duizenden klachten zijn over jeugdzorg die echter niet worden ingediend omdat vooral de jeugdige niet om wil kijken naar het verleden waarin zij/hij door jeugdzorg kapot werd gemaakt.

De belangrijkste:

Verstrekking van geluidsopname van ieder gesprek op dvd of USB-stick bij de (deelnemende) ketenpartner, met als doel dat de jeugdige ook na het bereiken van de 18 jarige leeftijd kan terugvallen op alle destijds mondeling besproken zaken door de ketenpartner.

Instelling van een financieelvangnet voor jeugdigen en ouders waarvan de gevraagde beschermingsmaatregelen (ondertoezichststelling) V.O.T.S. of O.T.S. door de Raad voor de Kinderbescherming door de kinderrechter zijn afgewezen.

Omkering van bewijslast voor ketenpartners m.b.t. aansprakelijkheid bij gemaakte fouten voor de jeugdige en diens ouders én overige gezinsleden!

Geen verjaring bij schadeclaims als de jeugdige later als volwassene tot de ontdekking of het besef komt dat deze vanuit de behandeling door jeugdzorg een psychischtrauma heeft opgelopen.

Niet langer toestaan dat door de 2e lijns zorgverlening zorgmeldingen worden verricht zonder dat er eerst overleg is geweest met de 1e lijns zorgverlener(s). Het moet schoolartsen en andere niet reguliere behandelaren verboden worden om de 1e lijns zorg te doorkruisen.

 

 

Praktijkgevallen:

Paula is 11 jaar oud en woont tot volle tevredenheid bij haar vader nadat haar ouders zijn gescheiden. Echter krijgt haar vader na enkele maanden een nieuwe vriendin waar Paula het nogal vaak mee aan de stok heeft. De ruzies lopen zo hoog op dat Paula van daaruit door de nieuwe vriendin uit huis gezet wordt en herhaaldelijk psychisch wordt ondermijnd. Paula heeft nog een 4 jaar oudere zus Lucia die wel bij haar vader blijft wonen maar vaak weg is omdat ze al verkering heeft. De gevolgen voor Paula zijn ernstig zij moet van de ene op de andere dag bij haar moeder gaan wonen in een andere stad. Door de verhuizing moet Paula ook ineens naar een andere school en verliest daardoor ook haar vrienden en vriendinnen en raakt steeds verder getraumatiseerd. De door de moeder van Paula gevraagde hulp bij jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming komt niet tot stand vanwege de strijd tussen de vader en de moeder van Paula. De vriendin van de vader van Paula is Politieagente en alles wat zij zegt wordt vooral door MEE voor waar aangenomen. Paula moest maar uithuis worden geplaatst volgens de vriendin van de vader terwijl daar in werkelijkheid geen enkele reden toe was! Paula kreeg te maken met een verkeerd vriendje op een woonwagenkamp die drugs gebruikte. De kans was dan ook groot dat Paula nog dieper in de ellende zou geraken. Paula heeft zelf “die troep” zoals ze dat noemt nooit aangeraakt en wilde ook dat haar vriendje ermee stopte, en toen hij dat niet deed verbrak ze de relatie. Ondertussen hebben Paula en haar moeder dan bij MEE om hulp verzocht. MEE laat zich vervolgens éénzijdig informeren door de vriendin van de vader van Paula en zelfs als Paula en haar moeder aangeven dat er niets van de verhalen klopt doet MEE er niets mee, zij verzaakt haar zorgplicht! Het had voor de hand gelegen als MEE over Paula een zorgmelding had gedaan. Nu Paula de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wil zij MEE aansprakelijk stellen voor het opzettelijk in stand houden van kindermishandeling! MEE verwijst zoals zij dat steevast doet naar hun advocaat om onder de claim uit te komen!

De wereld op zijn kop!

Van jeugdzorg kreeg Paula geen enkele hulp toen zij daarom verzocht!!

Het Haringvlietmeisje had een geheel andere ervaring nl. zij werd van alle kanten belaagd door een op hol geslagen jeugdzorgcircus! Het Haringvlietmeisje werd op geen enkele wijze mishandeld, zij ondernam 2 zware zelfmoordpogingen nadat MEE haar beschuldigd had van Facisme en Nazisme en er door MEE een (valse)zorgmelding werd gedaan!  

 

 

 

 

Voor vragen:

 

contactadres: jeugdtrauma@gmail.com

Klik en bekijk:

Clientenonderzoek Jeugdzorg.

Medicasterplein.nl

Darkhorse Ouderplatform


 

One thought on “Jeugdzorg laat ouders en kinderen bij gemaakte fouten in de kou staan! Hoogste tijd voor een andere aanpak!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *